boom-appeltjes facebook twitter home 5-6 nieuw 1-2 3-4 7-8 vo formulieren oud

Oudervereniging (OV)

De oudervereniging is een vereniging met statuten die beschreven zijn bij de notaris.

Zij is in het leven geroepen om hulp te verlenen bij activiteiten gedurende het schooljaar.
De OV, het dagelijks bestuur daarvan, bestaat uit 5 mensen: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en 2 leden. Alle gewone leden zijn de ouders/verzorgers van kinderen die als leerling zijn ingeschreven bij de school. De buitengewone leden zijn alle teamleden van de school. Aan het eind van ieder schooljaar wordt de planning van de activiteiten voor het nieuwe schooljaar door directie en team gemaakt. Deze activiteitenlijst wordt aan de OV verstrekt. Teamleden zijn verantwoordelijk voor een bepaalde activiteit. Er zijn OV-leden mede verantwoordelijk voor het opstarten van de werkgroep voor bepaalde activiteiten. Het verantwoordelijke team en OV lid vragen ruim op tijd hulp van meerdere ouders.
Elke activiteit wordt na afloop geëvalueerd door het teamlid en het OV lid. Het dagelijks bestuur vergadert een aantal keer per jaar. Hierbij is ook een vertegenwoordiger van het team aanwezig. Onze contactpersoon namens het team is Natascha Bogers, zij heeft de taak om de schakel te zijn tussen team en OV. Ze bespreekt in de teamvergaderingen de zaken die in de OV aan de orde geweest zijn of nog zijn en vice versa. Ook is zij aanspreekpunt voor zowel teamleden als OV leden. Waar nodig wordt samenwerking met de MR gezocht.

Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

Ouderbijdrage
De activiteiten van de OV kosten meestal geld en dat wordt vrijwillig door de ouders betaald. De vrijwillige bijdrage bedraagt dit jaar € 10,50 per gezin plus € 10,00 per kind.
Naast deze bijdrage wordt er ook een bijdrage gevraagd voor het schoolreisje van de groepen 1 t/m 4 en het schoolkamp van de groepen.

feeder stroom