obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Toetsen en Centrale eindtoets


Om het effect van ons onderwijs te kunnen meten hanteren we naast observaties, methodegebonden toetsen en de beoordeling van gemaakt werk, ook een serie objectieve toetsen. Hiervoor maken we gebruik van het Cito Leerlingvolgsysteem. In iedere groep worden jaarlijks meerdere toetsen afgenomen op diverse leergebieden. Al deze toetsen zijn op genomen in de toetskalender.

In groep 1 en 2 wordt het observatiesysteem Kijk! gebruikt om de ontwikkeling van de kleuters in kaart te brengen. Ook worden er toetsen afgenomen vanuit het dyslexieprotocol, om tijdig mogelijke “risicolezers” te signaleren en preventief te begeleiden. Van Cito worden de toetsen Ordenen, Ruimte en tijd, Rijmtoets en Taal voor kleuters afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 worden de toetsen voor het leerlingvolgsysteem afgenomen op het gebied van rekenen, lezen, taal, begrijpend lezen en spelling. De uitslagen van deze toetsen kunnen vergeleken worden met een landelijk gemiddelde en dienen tevens als leidraad voor aangepaste begeleiding in de klas.

De bekendste van de toetsen is de Centrale eindtoets. Deze wordt in april afgenomen in groep 8. Wij geven ouders voorafgaande aan deze toets ons schooladvies en spreken na de uitslag van de Eindtoets de resultaten met de ouders door.

De Centrale eindtoets

De uitslag van de jaarlijkse Centrale eindtoets biedt, naast een overzicht van de prestaties van de individuele leerlingen, ook een mogelijkheid om ons onderwijs objectief te evalueren. Elk jaar worden de resultaten van alle leerlingen vermeld op een overzichtslijst. De behaalde resultaten worden vergeleken met de gemiddelden van alle andere deelnemende scholen van dat jaar. De goede opgaven worden uitgedrukt in procenten. Alleen zijn deze niet zonder meer van jaar tot jaar met elkaar te vergelijken. Dat is de reden waarom er naast deze percentages gewerkt wordt met een standaardscore. Deze standaardscore is een getal op een schaal die loopt van 501 tot en met 550. Het gemiddelde van de standaardscore ligt per wegingsgroep verschillend. Wilt u hier meer over weten? Vraag het aan de directie.

De gemiddelde scores van Den Boogerd

2014-2015: 534,5
2015-2016: 533,9
2016-2017: 534,4
2017-2018: 533,1
2018-2019: 544
2019-2020: in verband met het Coronavirus zijn er dit jaar geen scores.