obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626AVG


De Wet Bescherming Persoonsgegevens is per 25 mei 2018 komen te vervallen en vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt voor iedereen dus ook voor onderwijsstichtingen en scholen.

Stroomm heeft in samenwerking met de CED-Groep een start gemaakt met de invoering van deze nieuwe wet. Hiertoe heeft Stroomm conform de regelgeving een externe Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van de CED-Groep benoemd in de persoon van mevrouw A. Groen-Vendrig. Daarnaast is binnen het bestuur een Security Officer benoemd. Deze onderhoudt de directe contacten met de FG en de Stroomm-scholen in geval van datalekken en privacy-vragen.

Binnen Stroomm is een bovenschoolse werkgroep geformeerd voor de invoering van de AVG op alle niveaus. Deze werkgroep heeft het privacybeleid van Stroomm opgesteld en hiermee heeft de GMR ingestemd. Tevens is er een privacyreglement en -verklaring opgesteld die u onderaan deze pagina kunt vinden.

Voor verdere informatie verwijzen we graag naar de website van Stroomm.

Privacyreglement
Privacyverklaring