obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Zorg


Vanaf het begin van de schoolloopbaan van uw kind gaan wij het gesprek met u als ouder(s)/verzorger(s) aan. U kent uw kind het allerbeste. U heeft een bron van kennis voor de leerkrachten en een goed contact stellen wij zeer op prijs.

De begeleiding van kinderen vindt voornamelijk binnen de groep plaats; de zogenoemde basisondersteuning. Dit is de ondersteuning die de school (en dus de leerkrachten) kunnen bieden. Om de ontwikkeling van uw kind te volgen werken wij met een leerlingvolgsysteem en observaties binnen en buiten de klas.

De resultaten van het leerlingvolgsysteem en de observaties binnen en buiten de klas, geven een vrij compleet beeld van uw leerling. Het onderwijsaanbod voor uw kind wordt aan de hand hiervan met regelmaat bijgesteld. Om de ontwikkeling van uw kind en de groep in beeld te hebben, werken wij handelingsgericht.

Voordat het schooljaar start, vindt er vanuit de oude groepsleerkracht een warme overdracht met de nieuwe groepsleerkracht plaats.

Na ongeveer 6 weken vindt er een groepsbespreking met de intern begeleider plaats. Hierbij wordt met de nieuwe leerkracht en de vorige leerkracht van uw kind de groep besproken. Bij opvallendheden kan het zijn dat er een (groepje) leerling(en) wordt ingebracht tijdens een zorgvergadering. De zorgvergaderingen vinden eens per vier weken plaats en twee (of drie) van deze vergaderingen worden ingevuld met een leerlingbespreking. Aan de hand van de incidentmethode hopen we de behoeften van het kind meer helder te krijgen.

De andere zorgvergaderingen worden gevuld met groepsbrede vraagstukken of informatieve zaken van onze samenwerkingspartners; denk hierbij aan de GGD, de peuterspeelzaal, BuurtZorg Jong, het voortgezet onderwijs, enz.

Na de toetsperiode in januari vindt er weer een groepsbespreking plaats met de intern begeleider. Door de leerkrachten worden de resultaten van de toetsen en de observaties weer onder de loep genomen en wordt het aanbod van het onderwijs voor uw kind weer aangepast. Na de toetsperiode in juni is dit ook het geval.

Wanneer de leerkracht handelingsverlegen is wat betreft het aanbod voor uw kind, vindt er intern een bespreking plaats. Dit kan in een leerlingbespreking zijn, maar ook in een gesprek tussen de groepsleerkracht(en) en de intern begeleider. Wanneer dit niet de juiste handreikingen oplevert, vragen wij externe personen met ons mee te denken. Hierover wordt u geïnformeerd en waar nodig bij betrokken.

Een aantal keer per jaar voeren wij gesprekken met ouders omtrent de ontwikkeling van het kind. Tijdens de rapportperiode wordt u hiervoor uitgenodigd. Het kan ook zijn dat u tussentijds wordt uitgenodigd door de groepsleerkracht(en). Daarnaast staat het voor u ook vrij om zelf een gesprek aan te vragen met de groepsleerkracht. In sommige gevallen zal hierbij de intern begeleider ook aansluiten. Samen hebben we hetzelfde doel voor ogen: een gelukkig kind, dat zich ontwikkelt!