obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Onze missie en visie


Missie

In onze missie hebben wij omschreven wat de kinderen leren.
Drie belangrijke speerpunten daarbij: kennis, vaardigheden en attituden.

Kennis
Op Den Boogerd zorgen wij ervoor dat leerlingen een goede basis aan kennis vanuit de basisvakken zoals rekenen, taal en spelling. Daarnaast hebben wij ook aandacht voor Engels, muziek en bewegingsonderwijs. Ook brengen wij kinderen kennis bij over techniek, kunst, cultuur en media. Wij zorgen dat kinderen kennis niet alleen onthouden en toepassen, maar ook zelf kennis leren generen vanuit analyses, evaluaties en creaties.

Vaardigheden
Onze leerlingen ontwikkelen de vaardigheden om te kunnen samenwerken, communiceren en op een fijne, respectvolle manier met elkaar om te gaan. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren zelfstandig problemen op te lossen, hun gedrag te sturen en kritisch en creatief te denken.

Attituden
Elke leerling die de basisschoolperiode heeft doorlopen op Den Boogerd heeft zich ontwikkeld tot een individu die voelt dat hij mag zijn wie hij is. Leerlingen van Den Boogerd hebben een positief zelfbeeld en zijn nieuwsgierig en betrokken.

Hoe doen we dat? Vooral samen! Lees hieronder onze visie.

Samen leren

Dat laat zich het beste samenvatten door te zeggen dat we samenwerken met team, leerlingen, ouders en omgeving. Dat betekent dat we niet alleen onze kinderen leren hoe je samenwerkt en welke vaardigheden en opbrengsten je daarvan leert, maar ook dat we als team samen leren. Dit doen we in teamscholingen, voor u in de praktijk te zien in eenduidigheid binnen het team en up to date blijven binnen de ontwikkelingen van het onderwijs. Het team en de leerlingen leren ook samen tijdens de vele activiteiten die plaatsvinden zowel binnen als buiten de school.

Ouders helpen bij een deel van ons onderwijs, zo kunt u het samen leren met de ouders bekijken, maar wij zien dat liever nog een stap dieper gaan. Namelijk: ouders zijn een pedagogisch partnerschap met ons aangegaan en samen leren wij onze kinderen de weg in de wereld.

Samen leven

We werken en begeleiden de kinderen zo dat zij inzicht krijgen in de belangen, de motieven en het gedrag van andere mensen. Zij gebruiken deze kennis en vaardigheden in het omgaan met anderen en om hun gedrag beter te kunnen bepalen.

Het leren zien en begrijpen van het gedrag en het perspectief van anderen is een onmisbaar onderdeel van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het vertrouwen in zichzelf en vertrouwen in de hulp van anderen (de medeleerling, de ouder, de leraar) zijn onontbeerlijk. We bieden de kinderen de sociale ondersteuning door hen te laten merken dat we met ze meeleven en meevoelen en te helpen met informatie om zichzelf en anderen beter te begrijpen. We helpen bij het vinden van gedragsoplossingen in moeilijke situaties en door zelf een rolmodel te zijn. Dit alles is onderdeel van de “Kanjertraining” die op school actief is.

Verschillen tussen kinderen zijn het uitgangspunt voor een passende aanpak. We vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. Daarom is er aandacht voor de brede ontwikkeling van de kinderen. We spreken met de kinderen de schoolregels en algemene omgangsregels goed door en wij zijn hier zelf consequent voorbeeld van. We scheppen een sfeer waarbinnen elk kind zich geaccepteerd voelt. Dit doen we niet alleen binnen de groepen en in en rondom de school, maar ook met onze blik naar de maatschappij. We begeleiden de kinderen zo, dat ze vanuit een respectvolle houding leren omgaan met verschillen tussen mensen onderling, leren accepteren dat er meerdere opvattingen bestaan en leren samen een maatschappij opbouwen die bestaat uit “respect voor iedereen”.

Samen genieten

Samen genieten we van grote en kleine succesjes. We houden maandvieringen en hebben regelmatig gezamenlijke activiteiten. Als team delen we de leer- en succeservaringen en u als “hulp”ouder wordt regelmatig uitgenodigd om mee te genieten.