obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626De MR


Om als ouders en leerkrachten inspraak te hebben in het onderwijs, is wettelijk voorgeschreven dat er aan elke school een medezeggenschapsraad is verbonden. De MR van onze school bestaat uit 2 geledingen, de personeelsgeleding (2 leerkrachten) en de oudergeleding (2 ouders). De 2 gekozen ouders vertegenwoordigen de ouders van alle kinderen op onze school. Ze zitten echter op persoonlijke titel in de raad. De 2 gekozen leerkrachten vertegenwoordigen al hun collega’s.

De leden van de MR worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Ze hebben bevoegdheden welke zijn vastgelegd in een reglement, waarbij hun gesprekspartner de directeur van de school is. De MR is bevoegd tot het bespreken van alle onderwerpen welke de school betreffen.

Leden kunnen voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De ene keer heeft de MR instemmingsrecht ten aanzien van bepaalde schoolse zaken, of op het gebied van bijvoorbeeld het veiligheidsbeleid. De andere keer moet haar om een advies gevraagd worden. De vergaderingen zijn openbaar.

De notulen van de vergaderingen staan op de site en zijn ter inzage op school. Heeft u belangstelling, kom dan gerust eens luisteren. Heeft u belangstelling voor het werk van de oudergeleding van de MR (de OMR), wilt u een voorstel indienen of een onderwerp besproken zien, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van de ouderleden.

Oudergeleding:
Angela Sewbalak (secretaris)
Julie Brown

Personeelsgeleding:
Marjoleine van der Burght (voorzitter)
Natascha Bogers

In deze bijlage stellen de MR-leden zich voor: MR 2019 2020

Wilt u contact met de MR leggen, dan kan dat via e-mail: mr@obsdenboogerd.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Sinds 7 november 2007 bestaat er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de openbare scholen die vallen onder ons bestuur. Een aantal bevoegdheden van de MR zijn aan de GMR overgedragen, voor zover het zaken betreft die voor alle scholen gelden. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Volgens dit reglement vaardigen wij een personeelslid en een ouder lid af.

Downloads

Notulen 2019-2020

Notulen 2018-2019