obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626De MR


De MR van onze school bestaat uit 2 geledingen, de personeelsgeleding (2 leerkrachten) en de oudergeleding (2 ouders). De 2 gekozen ouders vertegenwoordigen de ouders van alle kinderen op onze school. Ze zitten echter op persoonlijke titel in de raad. De 2 gekozen leerkrachten vertegenwoordigen al hun collega’s. De leden van de MR worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Ze hebben bevoegdheden welke zijn vastgelegd
in een reglement waarbij hun gesprekspartner de directeur van de school is. De vergaderingen zijn openbaar.

De notulen van de vergaderingen staan op de site en zijn ter inzage op school. Heeft u belangstelling, kom dan gerust eens luisteren. Heeft u belangstelling voor het werk van de oudergeleding van de MR (de OMR), neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van de ouderleden.

Oudergeleding:
Vacature voor een ouder
Sharde Kok
Karin van Buul (GMR)

Personeelsgeleding:
Lieke Splinter (voorzitter)
Marleen van Beek

Wilt u contact met de MR leggen, dan kan dat via e-mail: mr@obsdenboogerd.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Sinds 7 november 2007 bestaat er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de openbare scholen die vallen onder ons bestuur. Een aantal bevoegdheden van de MR zijn aan de GMR overgedragen, voor zover het zaken betreft die voor alle scholen gelden. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Volgens dit reglement vaardigen wij een personeelslid en een ouder lid af.

Downloads:

Notulen 2021-2022: