obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Verlofaanvraag


In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders, of verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt. (Deze leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarvan het kind de leeftijd van vijf jaar bereikt, maar we streven ernaar om ook de vierjarigen de school “geregeld te laten bezoeken”). Het “geregeld bezoeken” houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden zonder dat er gewichtige omstandigheden in het geding zijn en/of geldige redenen voor het verzuim aanwezig zijn. De school is verplicht absentielijsten bij te houden en de leerplichtambtenaar bij “problemen” te waarschuwen.

Verlof aanvragen

Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden.

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels vindt u in de schoolgids.

Download: Verlofaanvraag-formulier

Hieronder geven wij de tips voor het invullen en inleveren:

  • Print het formulier en vul het in.
  • Geef het ingevulde formulier af op school, het formulier moet goedgekeurd en ondertekend worden door de directeur.